Kvaliteedi tagamine

MTÜ Eesti Manuaalmeditsiini Selts koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 MTÜ Eesti Manuaalmeditsiini Selts (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel
täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest,
avatusest, aususest ja abivalmidusest.
1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:
1.3.1 Terviseteemalised koolitused.
1.3.2 Koolitused, mis on suunatud arstidele, terapeutidele, massööridele ja teistele
meditsiinivaldkonnas töötavatele spetsialistidele.
1.3.2 Inimese vaimse ja füüsilise arengule suunatud koolitused.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Koolituse läbiviimiseks rendime ruume, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse
nõuetele, on kaasaegsed ning varustatud vajalike vahendite ja tehnikaga.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest,
täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

• Õppekava nimetus;

•Õppekavarühm;

• Õpiväljundid;

• Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite
saavutamisel;
• Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
• Õppesisu;
• Õppekeskkonna kirjeldus;
• Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
• Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused
oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

4. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused
4.1 Kõigil Koolitaja õpetajatel on vastav haridus ning neil on õpetamise kogemus. Iga õpetaja
puhul vaadatakse tema pädevust vastavat ala õpetama ning teadmisi edasi andma.
4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus
on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.
4.3. Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja/või kirjaliku tagasiside
põhjal.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii
kirjalikult paberkandjal, suuliselt kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui
ka anonüümselt.
5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse
läbiviimisel või korralduses.